10. Professionellt kunnande istället för New Public Management (NPM)

Det nuvarande administrativa språket överflyglar och tar död på den professionella kunskapen.

Vi skiljer mellan göra och handla. Görandet är ett fysiskt utförande av något. Handlingen är den mening, avsikt eller intention som ligger bakom att det görs vad som görs. Mannen på bilden handlar men maskinen gör. Ett görande kan vara många olika handlingar. En handling kan formas av många olika göranden.

Göranden kan omvandlas till algoritmer. Algoritmer kan göras till datorprogram, som beräknar, styr och utför det som skall utföras. Man kan med algoritmerna styra och garantera resultatet. Man kan sitta på läktarn och styra.

Ett koncept, en rutin eller en metod, som man förväntar sig att medarbetare kommer att följa, har just denna karaktär. Att omskapa ett gott hanterande till algoritmer, som sedan kommer att styra det framtida hanterandet, var grunden för Frederick Taylors nya produktionsteknik och det är också den moderna grunden för New Public Management.

Det problem som ända sedan Taylor vanligen diskuteras i anslutning till denna tanke är hur man skall få människor att engagera sig i att göra det som krävs. Hur motivera människan att delta i en sådan produktion där hon skall agera som en automat. Vad det handlar om är emellertid i grunden ett helt annat problem. Därför blir sådana diskussioner meningslösa.

Algoritmens beräkningsprinciper och deterministiska lösningar står i motsättning till verklighetens komplexitet. Man kan med algoritmer någorlunda väl beskriva faktiska skeenden, men detta betyder inte att de faktiska skeendena som därefter skapas av människor styrs av algoritmer även om alla anstränger sig att följa planen. Utfallet är alltid, på grund av de variationer som finns, osäkert och omöjligt att exakt förutsäga.

Man kan med algoritmer definiera sannolika utfallsrum men inte mer. Varje situation innehåller alltid en obestämbarhet som inte helt kan innefattas i en algoritm. Människan är däremot, till skillnad från en automat, skapad för att hantera en sådan obestämbarhet och balansera denna komplexitet, särskilt när det rör sig om samspel med personer av hennes egen art. Hon kan tänka i “fall”.

Detta är alldeles särskilt signifikant för människor i sociala gemenskaper. De kan komplettera varandra och korrigera för varandras misstag. Resultatet av en sammanlagd ansträngning kan bli mer än om alla arbetade var för sig. Att tvinga individer i sociala gemenskaper att följa en bestämd algoritm, vilket man exempelvis gör med hjälp av NPM (New Public Management), är att snöpa verksamhetens utvecklingspotential och begränsa individernas möjligheter att känna stolthet över att klara svåra och unika uppgifter som innefattar mänsklig samverkan, det vill säga uppgifter som utmanar individernas omdömesförmåga och förmåga att förstå helheten i det man håller på med.

Därför är kravet på att människor slaviskt skall följa en given form eller koncept – till och med i de fall där detta skulle leda till önskade resultat – långsiktigt kontraproduktivt och skadligt både för individen och för verksamheten.  Det reducerar människans inbyggda potential att hantera och anpassa sig till verklighetens komplexitet.

Denna text kan laddas ner som pdf här

Tillbaka till artikelkategorier

___________________________________________

New Public Management – en effektivitets – och hälsotjuv

av Bengt-Åke Wennberg och Monica Hane, Samarbetsdynamik AB

Denna artikel belyser en i dag populär tankemodell för styrning av offentliga organisationer som man kallar New Public management (NPM). NPM är ett försök att efterlikna den finansiella sektorns styrning av stora organisationer i näringslivet. Mycket som vi skriver här har därför också direkt relevans för den finansiella sektorn i sin helhet. NPM är med rätta hårt kritiserad. Vi försöker att i dena artikel beskriva varför.

Hela artikeln kan laddas ner som pdf här

___________________________________________

Hur uppstår operatörsmedverkan?

av Bengt-Åke Wennberg och Lars Bentell

Det finns ingen oenighet om att operatörsmedverkan är en central fråga för överlevnaden för industrierna inom Stål och Metall. Oenigheten handlar om hur denna medverkan kan uppstå och vem har ansvaret för att så blir fallet (eller att det inte blir fallet). Därför är det viktigt att förstå fenomenet operatörsmedverkan. Först då kan man bilda sig en uppfattning om vad man kan göra för att det skall uppstå.

Hela artikeln kan laddas ner som pdf här

___________________________________________

Governance – konsten att leda självständiga människor

av Bengt-Åke Wennberg

I engelskan finns ett ord ”governance” som fått allt större användning. Man kan närmast översätta det med ”övergripande styrning och ledning”. Det användes när man talar om en ledning som skall knyta samman ett stort antal mycket olika och självständiga enheter. Governance kräver helt nya ledningsfärdigheter byggda på det faktum att ledningen är symbolisk lika mycket som praktisk. Principerna för en sådan ledning beskrivs i artikeln.

Hela artikeln kan laddas ner som pdf här