4. Samarbetsmönster går att upptäcka

Svärmmetaforens betydelse

Handlande människor tar ansvar för sina val – men handlar utifrån hur man tror att de andra i den “mänskliga svärmen” kommer att bete sig

Trots sin synnerligen komplexa form byggs en termitstack upp enbart genom de instruktioner varje enskild termit är född med och utan en övergripande plan och en överordnad och beslutande makt. Myrsamhället har också de mest otroliga organisatoriska egenskaper med exempelvis en egen vaktstyrka och en kyrkogård och möjligheter att lösa mycket avancerade problem. Insekter svärmar, fåglar flyger i flock och fiskar simmar i stim styrda av samma typ av inbyggda regelsystem.

Samma principer – men mycket ner komplexa – gäller också för människans socialitet. Var och en av oss agerar från vår speciella position och utifrån de informationer vi som enskilda individer besitter. För att klara den komplexitet som finns i våra stora samhällen har människan utvecklat ett antal komplexitetsreduktioner som gör det lättare för individerna i samhället att ta ställning. Två sådana naturliga komplexitetsreduktioner är individens förlitande på en auktoritet respektive hennes acceptans av ett kollektiv och dess spelregler.Ett stort antal forskningsresultat visar emellertid att dessa disciplineringskrav nu börjar brytas upp.

Människan ser sig och varandra allt mer som individer som måste ta ansvar för sina egna val. Det sker således en allt mer långtgående individualisering. Man underordnar sig inte lika lätt auktoriteter och anpassar sig inte lika lätt till ett kollektivs regelsystem, som man gjorde förr. Men trots denna frihetslängtan är människans socialitet lika stark – om inte starkare än förr. Denna frihetslängtan blir allt mer ett problem för alla de härskare som förlitar sig på auktoritära och regelstyrda system.

Men hur skall då de individer göra som vill förändra och påverka pågående samverkansmönster åt det ena eller andra hållet när nu de “gamla” strategierna för att “få människor att” förkastas. Det kan då vara intressant att dra nytta av vad som händer i svärmliknande samverkansmönster. Framväxten av sådana svärmliknande samverkansmönster är nämligen inte godtycklig. Individens val utgår från hur denne tror att alla de andra kommer att agera. Vet man detta så kan man genom att använda svärmanalogin bättre förstå de organisatoriska samspelens dynamik.

Denna introduktion kan laddas ner som pdf här

Tillbaka till artikelkategorier

___________________________________________

Konsten att förstå det kollektiva handlandet

av Bengt-Åke Wennberg och Monica Hane

Att ha ett företag som heter Samarbetsdynamik AB förpliktigar. Namnet anger vad vi yrkesmässigt varit intresserade av. Men vi har med tiden allt mer förstått att resonemangen om individuellt och kollektivt handlande blandas samman och går i varandra på ett sätt som är mycket förvirrande. Vi upplevde samma svårighet när vi skulle förklara användningsområdet för en apparat som hade uppfunnits för att mäta bärkraften hos betongpålar. Historien om den illustrerar problemet.

Artikeln kan laddas ner som pdf här

___________________________________________

En annan syn på organisationens mänskliga sida

Organisationens mänskliga sida är liktydigt med samarbetet mellan de individer som är inblandade i arbetet. Användning av dagens administrativa praxis som bygger på hierarkiska antaganden verkar emellertid försvåra samarbetet människor emellan då den inte stämmer med människors värderingar och erfarenhetsmassa. Administrationen verkar också allvarligt begränsa möjligheterna för professionella aktörer att få utlopp för sin kunskap och sin kunnighet. Det blir en ond cirkel. Ju sämre det går desto mer försöker man med det gamla. Frågan är om inte något som liknar en svärmmetafor – där delar av den gamla administrationen kunde skrotas skulle fungera bättre.

Artikeln kan laddas ner som pdf här

__________________________________________