Artikelkategorier

Artiklar sorterade efter tjugo “omtänk

Klicka på rubriken för att komma till artiklarna

1. Verkligheten blir till när vi studerar den

Verkligheten är inte konstant – den blir till. Verkligheten är inte heller objektiv. Den är subjektiv.

2. Förenlig förståelse är möjlig

Fakta är fakta men tolkningen av dem är en språklig konstruktion som kan göras förenlig och som man kan komma överens om.

3. Vetenskapen behöver demokratiseras

Den nya världsbilden och den dynamiska karaktären av kosmos skapar problem för vetenskapandet

4. Samarbetsmönster går att upptäcka

Handlande människor tar ansvar för sina val – men handlar utifrån hur man tror att de andra i den “mänskliga svärmen” kommer att bete sig

5. Tjänstedominant logik istället för varudominant

Värdet av ett erbjudande uppstår först vid kundens användning av det

6. Ett nytt organisatoriskt landskap

Allt fler arbetar samtidigt i flera olika multiprofessionella team och grupperingar med medarbetare från olika verksamheter och olika huvudmän.

7. Utvärderingars värde som beslutsunderlag

En användbar utvärdering kan bara fastslå att utfallet blev som det blev i det aktuella fallet. Svaret på frågan om varför det blev som det blev kräver omfattande resonemang. Liksom frågan om vad som är klokt och välgrundat agerande när vi vet vad vi vet.

8. Pull istället för push

Dagens planer och direktiv bygger på en föråldrad syn (X) på vad som motiverar medarbetare (Y) – Varje verksamhet behöver beskrivas som “pull” snarare än “push”.

9. Människans som autonom aktör istället för en stereotyp

En autonom aktör som värnar sin integritet vill känna sig kapabel att skapa livskvalitet.

10. Professionellt kunnande istället för New Public Management (NPM)

Det nuvarande administrativa språket överflyglar och tar död på den professionella kunskapen.

11. Interaktioner formar identiteten

Människans identitet i det nya samhället byggs upp av det samspel hon etablerar med människor i sin omvärld.

12. De nya arbetsmiljöriskerna

Arbetsmiljörisker kan numera inte bara beskrivas i termer av “krav och kontroll och socialt stöd” utan måste snarare beskrivas i termer av integritetsförluster och marginalisering.

13. Utforskande samtal förändrar samspelet

Grundregeln att människor agerar efter vad de tror att andra kommer att göra medför att vad som sägs och skrivs får allt större betydelse. Varje människa tolkar pågående diskurser utifrån sna tidigare erfarenheter vilket innebär risk för missförstånd, otrygghet och frustration

14. Den sociala förmågan en outnyttjad resurs

Människan har unika sociala förmågor som har betydelse för samarbetet. Denna potential osynliggörs i dag i de analyser som görs av en verksamhet.

15. Nya krav på kompetens och kompetensutveckling

Det moderna samhället kräver en bredare kompetens än den traditionella skol- och universitetsutbildningen, så som vi har vant oss vid den, erbjuder.

16. Ekonomins grundläggande tankefel

Den gamla nationalekonomin bygger sina resonemang på bytesvärden medan vi i dagens samhälle skapar värden genom brukandet av tjänster och produkter.

17. Allmänningen är demokratins grundmetafor

Mänskliga rättigheter är inte bara ett slagord och en trosssats. De är en livsform. De måste därför genom demokratin omvandlas till allmänningens konkreta krav på governance.

18. Större inflytande än bara genom röstning

Välfärd är liktydigt med att alla de som tillhör allmänningen skapar ett politiskt system inom vilket de känner sig kapabla att leva sitt liv på ett bra sätt. Det räcker inte att någon eller ett parti vinner valet.

19. Synergi kan vara både negativ och positiv

Ett plus ett kan bli noll men det kan också bli tre

20. Vinster har ett pris. De kan leda till välfärd men också till ofärd.

Det talas nu om tunna och tjocka värden i ekonomin. Tunna värden är sådana där pengar genereras fenom att exploatera och föröda tillgångar som är viktiga för oss alla. Tjocka värden är när verksamheter kan generera sådant som ökar välfärden för oss alla.