Häften

2019 har vi gjort ett försök att kondensera vår erfarenheter sedan femtio år i ett antal häften. Du kan ladda ner dem från denna sida.

Välståndsutvecklingen i vår del av världen har under de senaste hundra åren medfört ett dramatiskt skifte i hur vi människor ser på sig själva och andra. Till skillnad mot förr behöver vi numera se oss som självständiga och autonoma och ta ansvar för våra egna liv.

Vi protesterar mot att styras och manipuleras eller påverkas av godtyckliga regler och begränsningar. Detta liknar på många sätt det paradigmskifte inom naturvetenskapen som Thomas Kuhn beskriver i sin bok. I detta häfte drar vi ett antal paralleller till Kuhns resonemang.

Detta häfte kan laddas ner som pdf här

__________________________________________________________

De stora tekniska förändringar och den utveckling som skett på arbetslivets område har starkt förändrat den kontext människor möter i samhälle och verksamheter. Denna nya kontext kräver att man när det gäller arbetsformer, rutiner, organisation och uppföljning i högre grad än förr tar utgångspunkt i behovet av samarbete. Förändringstakten har gjort både verksamheter och samhälle mer komplexa än tidigare. De enkla lösningar och modeller som tidigare används fungerar allt sämre.  Det nya arbetslivet kräver mer kunskap av alla berörda – och inte bara ledningen – om hur denna komplexitet skall kunna hanteras. Saknas denna förmåga i alla led finns det risk att det uppstår en destruktiv samverkan som både kan skapa mänskligt lidande och leda till negativa effekter när det gäller utfallet.

Detta häfte kan laddas ner som pdf här

____________________________________________________________

Doxan kan beskrivas som de utgångspunkter som vi tar för givna och som i sin tur påverkar hur vi formulerar oss och vad vi formulerar. Ett annat liknande uttryck är ”diskurs”. Oavsett vad man kallar det så handlar det om att språket i sig skapar förutsättningar för vad som kan tänkas och sägas. Det handlar inte enbart om vad var och en ”egentligen menar” utan mer om vad språket ”gör med meningen”.

Detta häfte kan laddas ner som pdf här

______________________________________________________________

Ofta är olika analyser alldeles för ytliga för att kunna ligga till grund för att samordna görandet. Görandet måste preciseras så att var och en kan se hur den gemensamma verksamheten påverkas. Slutsatserna kan också vara så olikartade att de ser ut att vara oförenliga. Genom samtal kan bilden av vad som gemensamt behöver göras klarna. Det sker en kunskapsintegrering. För att denna skall uppstå krävs en utforskande typ av samtal.

Detta häfte kan laddas ner som pdf här

____________________________________________________________

Praktikens rationalitet är oftast en outtalad kunskap hos någon eller några och inte tillgänglig för andra. Eftersom en komplex verksamhet hela tiden utvecklas på ett oförutsägbart sätt blir det viktigt för alla berörda att veta vilken mening andra aktörer lägger i sitt handlande. Då kan det förnuftiga, rationella, i var och ens agerande framgå. Det gör det möjligt att koordinera de egna handlingarna med de andras.

Detta häfte kan laddas ner som pdf här

________________________________________________________________

Ett virtuellt fält finns bara i en föreställningsvärld men kan ändå påverka den reella verkligheten. Det finns alltid ambitioner från olika aktörer att kontrollera och styra en verksamhet. Olika handlingar kan oavsiktligt påverka andra aktörers möjlighet att agera klokt och välgrundat.

Alla sådana begränsningar skapar tillsammans det virtuella möjlighetsfält inom vars ram något kan göras eller överenskommas utan att störa andra eller innebära oacceptabla risker för någon aktör. Utforskande samtal kan klargöra och modifiera detta utrymme.

Detta häfte kan laddas ner som pdf här

_________________________________________________________________

Arbetsresultat uppstår genom att människor självständigt koordinerar sina handlingar med andras. Så har det sannolikt alltid varit men numera är det ett påtagligt faktum. Den enda typ av forskning som kan göra interaktiva skeenden konstruktiva är den som belyser de aspekter som var och en behöver veta och ta hänsyn till medan de arbetar – inte bara de som ledningen har behov av. En sådan forskning bidrar till att berörda aktörer kan göra välgrundade överväganden.

Detta häfte kan laddas ner som pdf här

_____________________________________________________________

Trots de senaste femtio årens utveckling inom pedagogiken med mer problembaserat lärande, demokratiska arbetsformer och dialog bygger den ändå på en över- och underordningsprincip. Oavsett om man talar om de lärande som ”kunder” eller om undervisning som en ”rättighet”. För att utnyttja potentialerna som ligger i ett komplext arbetsliv krävs ett annat sätt att ordna och resonera om lärandet.

Detta häfte kan laddas ner som pdf här

________________________________________________________________