Samarbetsdynamik AB har funnits i över femtio år. Vi har under denna tid samtalat och dokumenterat samtal med personer i arbetslivet om samarbete, samverkan, arbetsmiljö och organisering. Vi har också med hjälp av Prezi kunnat informera om området.

En svårighet för vår informationsverksamhet har varit att den så kallade diskursen – det vill säga att det samtalande som uppstår mellan oss upplevs obegripligt eller missförstås. Mottagarens föreställningar och grundantaganden döljer och negligerar ofta således viktiga fenomen och mekanismer som hör till området.

Vi har kommit underfund med skälet till detta är att de frågor som ställs till oss ofta rent allmänt – både hos ledningar, experter och allmänhet – bygger på föreställningar om sakområdet som idag varken är i takt med människors erfarenheter och heller inte med vad progressiv forskning presenterar.

Vi har också kunnat konstatera att denna svårighet allmänt återfinns i både i forskning, verksamheter och samhället i allmänhet. Detta gör att existerande problem inte rättvisande kan beskrivas och föreslagna åtgärder inte värderas i termer av deras realism. Demokratin är därmed hotad. En vidgad förståelse kräver enligt vår erfarenhet omfattande utforskande samtal i alla strukturer där samtal förekommer.

Om man i utforskande samtal tar sig tid att ifrågasätta föråldrade resonemang uppstår ett behov hos deltagarna att finna möjligheter att bättre formulera sina egna erfarenheter av problemets natur. Tyvärr förekommer det i dag sällan sådana ifrågasättanden i några samtal. Vi hoppas att vårt material kan stimulera till och vara en grund för reflektera över och ändra de föråldrade grundantaganden som man ofta refererar till.