Uppdrag och analyser

Vi har här samlat några rapporter från uppdrag där vi gjort förberedande analyser eller använt fokusgrupper för att utforska samarbetsmönster

_________________________________________

Enkla jobb – svåra avvägningar. Med bruksandan in i tjänstesamhället

Arbetsmarknadens centrala ombud öppnade hösten 2017 upp för att man i hela arbetslivet i princip nu uppmanades att utforma anställningar, som omedelbart skulle kunna passa de personer som ”står långt från den ordinarie arbetsmarknaden”; personer som fortfarande alltså saknar just den kompetens som egentligen efterfrågas. Subventioner och bidrag erbjöds de kommuner och arbetsgivare som ville bidra till detta.

Arbetsgivare förväntades exempelvis kunna lösa bristen på relevant arbetskraft, genom att anställa personer som kan avlasta ”specialisterna”, så att dessa kan använda sin kompetens mera produktivt. Den lokala ekonomin skulle därmed kunna få större nytta av de resurser, som faktiskt finns tillgängliga på orten, i stället för att betala försörjningsstöd. Och fler personer skulle kunna hitta vägarna till egen försörjning. Det fanns stora tveksamheter om hur en sådan satsning skulle kunna lyckas. Man befarade till och med stora negativa effekter.

Vi antog utmaningen att försöka sammanställa sådana resonemang, överväganden och erfarenheter som tillsammans kan belysa hur ett arbetsliv, där alla som vill kan ta sig en plats, skulle kunna fungera. Vilka svårigheter kan man befara? Vilka lösningar har utvecklats i liknande situationer? Vilka tidigare obeaktade potentialer har visat sig? Vilken verkan skulle den tänkta satsningen kunna få?

Rapporten kan laddas ner som pdf här

____________________________________________

En möjlig arbetsmarknadsutveckling i närbild

Rapporten redovisar den genomlysning som Samarbetsdynamik tillsammans med kommunens näringslivschef och Samarbetsdynamiks omfattande nätverk av praktiker och experter på olika områden har gjort.

Den visar att sannolikheten för att kommunens strategier för expansion av befolkning och näringsliv skall bära frukt är liten och att de åtgärder som staten gör för att stödja glesbygdskommuner som Degerfors inte har tillräckligt stor potential. Helt nya demokratiska arbetssätt och ekonomiska analysformer måste utvecklas för att kunna rädda glesbygden.

Rapporten kan laddas ner här

__________________________________________

Styrning och samordning för friskare kommuner

Hösten 2002 skapades ett nätverk av sju kommuner och deras resurspersoner från företagshälsovård eller motsvarande. Projektet var en del i regeringens satsning ”Försök att minska ohälsan inom den offentliga sektorn”. De sju kommunerna är Överkalix, Söderhamn, Karlstad, Kumla, Enköping, Botkyrka och Linköping.

Dessa kommuner hade på olika sätt visat sitt intresse för att fördjupa sig i frågeställningen om ”styrning och samordning som en strategisk och delvis outnyttjad resurs i arbetet att förbättra arbetsmiljö och hälsa i kommuner”. Både i projektplanen och i informationen till deltagarna betonas behovet av att integrera arbetsmiljö- och hälsofrågor i kommunernas och förvaltningarnas ledningsarbete och verksamhetsplaner.

Vi fick uppdraget att medverka i projektet med en så kallat formativ utvärdering. Detta har inneburit att vi under projektets gång gjort ”avtryck ” genom vilka vi menar att var och en med intresse för projektet kan följa hur sättet att samtala om styrning och ledning förändrades och vilka svårigheter man mötte i sina strävanden att utveckla styrning och samordning. I vår formativa utvärdering ingick också att i samband med att vi redovisade ett avtryck delge deltagarna våra reflektioner kring processen och kring de frågor som diskuterades – liksom det som kunde sagts men inte sades. De gensvar som dessa reflektioner fick är också viktiga data för utvärderingen.

Rapporten kan laddas ner som pdf här

_________________________________________

Det är skillnad på team och team

Rapporten kan laddas ner som pdf här

___________________________________________

UGL – Varför?

Rapporten kan laddas ner som pdf här

____________________________________________

Utvärdering av HOLM-projektet med fokusgrupper

Rapporten kan laddas ner som pdf här

________________________________________________

Ledandets nya mening

Rapporten kan laddas ner som pdf här

__________________________________________________