Rapporter från uppdrag

Vi har här samlat några rapporter från uppdrag där vi gjort förberedande analyser eller använt fokusgrupper för att utforska samarbetsmönster

_________________________________________

Enkla jobb – svåra avvägningar. Med bruksandan in i tjänstesamhället

Arbetsmarknadens centrala ombud öppnade hösten 2017 upp för att man i hela arbetslivet i princip nu uppmanades att utforma anställningar, som omedelbart skulle kunna passa de personer som ”står långt från den ordinarie arbetsmarknaden”; personer som fortfarande alltså saknar just den kompetens som egentligen efterfrågas. Subventioner och bidrag erbjöds de kommuner och arbetsgivare som ville bidra till detta.

Arbetsgivare förväntades exempelvis kunna lösa bristen på relevant arbetskraft, genom att anställa personer som kan avlasta ”specialisterna”, så att dessa kan använda sin kompetens mera produktivt. Den lokala ekonomin skulle därmed kunna få större nytta av de resurser, som faktiskt finns tillgängliga på orten, i stället för att betala försörjningsstöd. Och fler personer skulle kunna hitta vägarna till egen försörjning. Det fanns stora tveksamheter om hur en sådan satsning skulle kunna lyckas. Man befarade till och med stora negativa effekter.

Vi antog utmaningen att försöka sammanställa sådana resonemang, överväganden och erfarenheter som tillsammans kan belysa hur ett arbetsliv, där alla som vill kan ta sig en plats, skulle kunna fungera. Vilka svårigheter kan man befara? Vilka lösningar har utvecklats i liknande situationer? Vilka tidigare obeaktade potentialer har visat sig? Vilken verkan skulle den tänkta satsningen kunna få?

Rapporten kan laddas ner som pdf här

____________________________________________

En möjlig arbetsmarknadsutveckling i närbild

Rapporten redovisar den genomlysning som Samarbetsdynamik tillsammans med kommunens näringslivschef och Samarbetsdynamiks omfattande nätverk av praktiker och experter på olika områden har gjort.

Den visar att sannolikheten för att kommunens strategier för expansion av befolkning och näringsliv skall bära frukt är liten och att de åtgärder som staten gör för att stödja glesbygdskommuner som Degerfors inte har tillräckligt stor potential. Helt nya demokratiska arbetssätt och ekonomiska analysformer måste utvecklas för att kunna rädda glesbygden.

Rapporten kan laddas ner här

__________________________________________

Styrning och samordning för friskare kommuner

Hösten 2002 skapades ett nätverk av sju kommuner och deras resurspersoner från företagshälsovård eller motsvarande. Projektet var en del i regeringens satsning ”Försök att minska ohälsan inom den offentliga sektorn”. De sju kommunerna är Överkalix, Söderhamn, Karlstad, Kumla, Enköping, Botkyrka och Linköping.

Dessa kommuner hade på olika sätt visat sitt intresse för att fördjupa sig i frågeställningen om ”styrning och samordning som en strategisk och delvis outnyttjad resurs i arbetet att förbättra arbetsmiljö och hälsa i kommuner”. Både i projektplanen och i informationen till deltagarna betonas behovet av att integrera arbetsmiljö- och hälsofrågor i kommunernas och förvaltningarnas ledningsarbete och verksamhetsplaner.

Vi fick uppdraget att medverka i projektet med en så kallat formativ utvärdering. Detta har inneburit att vi under projektets gång gjort ”avtryck ” genom vilka vi menar att var och en med intresse för projektet kan följa hur sättet att samtala om styrning och ledning förändrades och vilka svårigheter man mötte i sina strävanden att utveckla styrning och samordning. I vår formativa utvärdering ingick också att i samband med att vi redovisade ett avtryck delge deltagarna våra reflektioner kring processen och kring de frågor som diskuterades – liksom det som kunde sagts men inte sades. De gensvar som dessa reflektioner fick är också viktiga data för utvärderingen.

Rapporten kan laddas ner som pdf här

_________________________________________

Det är skillnad på team och team

Rapporten kan laddas ner som pdf här

Denna rapport utarbetades inför ett möte med Svenskt Forum för Vårdkvalitet 2004 och beskriver vår ansats med Research Partnerships och vilken skillnad en sådan kunskap kan göra för att skapa ett effektivt arbete i team som består av olika professioner.

___________________________________________

UGL – Varför?

Rapporten kan laddas ner som pdf här

T-gruppsträning och principen med laboratorieträning omvandlades i Sverige till kurser i ”personlig utrveckling”. Dessa utgick från den grupputvecklingsmodell som utarbetats av Will Schutz under namnet FIRO och som introducerats i Sverige av Anders Riesling.

Utvärderingen har gjorts som en Research Partnerships. Arbetssättet beskrivs utförligt i rapporten.

____________________________________________

Utvärdering av HOLM-projektet med fokusgrupper

Rapporten kan laddas ner som pdf här

Holm-projektet (Hälsa Och Lönsamhet inom Metallin-dustrin) drevs som ett samarbete mellan den fackliga or-ganisationen IF Metall och arbetsgivarorganisationen Metallgruppen.

Syftet med projektet var att skaffa praktiska erfarenheter med relevans för branschen av att genomföra ett så kallat hälsobokslut. Utgångspunkten för projektet var att påvisa det ekonomiska värdet av att satsa på hälsoförbättrande åtgärder. Det genomfördes med Research Partnerships som utförligt beskrivs.

________________________________________________

Ledandets nya mening

Denna skrift tillägnades Överste Claes Sundin och vännerna på OPI på Militärhögskolan 1997. Det interaktiva perspektivet förändrar resonemangen om ledning och ledarskap dramatiskt. Detta var Claes Sundin medveten om och hjälpte oss att formulera många resonemang om detta.

De insikter vi fick genom Claes fullföljdes sedan i samarbetet med representanter för ArmensCentrum för Ledarskap. I denna skrift sammanfattas de viktigaste slutsatserna från detta arbete.

Rapporten kan laddas ner som pdf här

_____________________________________________

Research Partnerships

Research Partnerships beskriver ett arbetssätt genom vilket arbetsställen och organisationer och forskare – exempelvis från Universitet och Högskolor – i partnerskap kan genomföra forskning på den egna verksamheten för att ge medarbetarna möjligheter att gemensamt påverka det interaktiva mönstret. Resultetet blir alltså inte enbart en kunskap riktad till forskningen utan främst en operativ kunskap för de som engagerats i projekten. Rapporten kan laddas ner här.