17. Allmänningen är demokratins grundmetafor

Mänskliga rättigheter är inte bara ett slagord och en trosssats. De är en livsform. De måste därför genom demokratin omvandlas till allmänningens konkreta krav på governance.

Under intryck av nazismens maktmissbruk, annekteringen av Polen och Stalins förtryck av sin befolkning skrev den polske filosofen W Strzelewicz “De mänskliga rättigheternas historia”.  Strzelewicz betonar att de mänskliga rättigheterna definierar en bestämd livs- och samhällsform.

Ett nyckelord i sammanhanget är “allmänning”. En allmänning är ett fysiskt och symboliskt område som obetingat tillhör alla. En stat och ett medborgarskap är en sådan allmänning. Alla, ingen undantagen, som tillhör allmänningen har utan undantag samma rättigheter och skyldigheter. Mänskliga rättigheter är dessutom alltid reciproka.

Allmänningen har en governance – en ledning – som har till uppgift att värna dess mänskliga rättigheter. Strzelewitcz visar att dessa rättigheter kan definieras utifrån mänsklighetens tidigare erfarenheter. De visar sig helt enkelt vara en förutsättning för en “god stat”. De måste emellertid ständigt återfinnas och omskapas utifrån de erfarenheter som görs. Governance har till uppgift att hålla denna tradition levande och stödja dess vidare utveckling.

Listan på medborgerliga rättigheter är lång men den absolut viktigaste punkten är kravet på jämbördighet och partnerskap. Detta gäller alla. Hög som låg. Rik som fattig. Kristen eller muslim. Man skall inte tillåtas kränka varandra, beröva varandra ägodelar, hota varandra, förstöra för varandra, nedvärdera varandra etc. En allmänning som inte förmår upprätthålla dessa rättigheter blir snabbt korrupt och domineras av kriminella gäng som tar för sig vad de vill ha. Detta var också fallet med Hitlers och Stalins samhällen där de som hade makten tilläts bruka den för att berika sig själva, och sitt folk, på andras gruppers bekostnad.

Marknadstänkandet organiserar i dag våra inbördes relationer på alla områden av vårt liv. För att uppfattas “rationella” och “framgångsrika” måste vi numera resonera och “tänka som en ekonom”. I stort och smått binds vi därför vid “ekonomiska” resonemang, som strider mot de grundläggande principerna för mänskliga rättigheter och vad som definierar en god allmänning. Detta är i vår tid det stora politiska problemet.

Denna text kan laddas ner som pdf här

Tillbaka till artikelkategorier

___________________________________________

Allmänningens grunder

av Bengt-Åke Wennberg

Det låter ofta som om planer och andra ekonomiska resonemang som ligger till grund för olika åtgärder skulle vara neutrala och värdefria. Det är i alla fall vad de utger sig för att vara. Författarna av sådana underlag har en ambition att beskriva “hur det är” och från detta urskilja de trender man tycker finns. Därmed har man också gett sin bild av vad man tror om hur det skall bli.

Denna bild är emellertid synnerligen subjektiv. I planen finns alltid människor. Planen formar handlingarna hos de människor man beskriver. De förväntas agera så som planen förutsätter för att logiken skall stämma. Vanligen blir detta en självuppfyllande profetia. Det spontana och kreativa dödas. I denna artikel beskrivs alternativet utifrån Elinor Ostroms och Bo Rothsteins forskning.

Hela artikeln kan laddas ner som pdf här

__________________________________________

Några reflektioner kring samtal som organisatoriskt verktyg

av Bengt-Åke Wennberg och Monica Hane

Det sägs att konkurrens och konkurrensutsättning ökar kvalitet och effektivitet. Efter vad vi sett, när det gäller olika samhällsfunktioner som elförsörjning, telefon, skola, omsorg och vård, så har denna tanke inte alltid förverkligats. Det som konkurrensutsatts har istället ofta blivit dyrare och sämre.

Vi vill i denna text därför ta en helt annan utgångspunkt. Vi menar istället, utifrån våra många år inom området, att samarbete mellan självständiga, professionella aktörer kring olika angelägna uppgifter och samhällsfunktioner har en enorm potential som inte utnyttjas. Samarbete, och inte bara konkurrens, borde därför främjas genom olika åtgärder i företag och samhälle. Dessa åtgärder består i första hand av samtal.

Hela artikeln kan laddas ner som pdf här

___________________________________________

Tankar om samarbetsuppgiften

av Bengt-Åke Wennberg

Det är viktigt att kunna särskilja de interaktiva processer som tillhör samarbetsuppgiften från de som tillhör själva produktionsuppgiften. De första bygger på en regelrationalitet och de andra på en nyttorationalitet – en reflektion med berättelsen om ”det gamla syrgasverket” som konkret exempel.

Hela artikeln kan laddas ner som pdf här

__________________________________________

Introduktion av begreppet samarbetsuppgift

av Bengt-Åke Wennberg

Vi i Samarbetsdynamik har sedan länge yrkesmässigt riktat vårt intresse på att samarbete är en förmåga. I många av de vanliga resonemang som förs talas det emellertid inte om samarbetsförmåga. Det talas istället om enskilda individers moral, karaktär, värderingar etc. Det talas om empati, kontroll, omoral och hävdelsebehov etc. Det refereras till bestämda egenskaper snarare än till något som kan övas och förstås.

Eftersom det behövs minst två för att samarbeta har vi haft svårt att acceptera att den förståelse som behövs enbart skulle vara förankrad i enskilda individer. Det är rättare att säga att den finns mellan människor i form av en ömsesidig förståelse av varandra och av den verksamhet man gemensamt deltar i.

Hela artikeln kan laddas ner som pdf här

__________________________________________

Behöver man formulera och förstå samarbetsuppgiften?

Bengt-Åke Wennberg

För en tid sedan hade Lars Axvi och Karl Ydén vänligheten att bjuda in mig till en simulering på simulatorcentrum på Chalmers. Simuleringen handlade denna gång om en samarbetsövning. Denna gav mig anledning till en reflektion över att samarbetsåtagandet mellan eleverna inte definierades eller diskuterades. Detta gjorde att man misslyckades – vilket är en dålig lärandestrategi för den typ av komplexa förhållanden som skall hanteras.

Artikeln kan i sin helhet laddas ner som pdf ner här

___________________________________________